മലനട ക്ഷേത്രത്തിൽ മര ചില്ലയിൽ കാളയുടെ രൂപം

ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രമായ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനടയുടെ ഉപക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ, തെക്കുപുറത്തു ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൽ മരത്തിൽ കാള തലയുടെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ചില്ല രൂപം കൊണ്ടു.

ദുര്യോധനന്റെ ഇഷ്ട സുഹൃത്തായ കർണ്ണന്റെ ഇരിപ്പിടസ്ഥാനം ആണ് തെക്കുപുറത്തു ക്ഷേത്രം. മലയപ്പുപ്പന്റെ ഈ വിചിത്ര സൃഷ്‌ടി കാണുവാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആണ് അപ്പൂപ്പന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രങ്ങൾ: മലനട ലൈവ് ടീം

 
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

comments