മലക്കുട മഹോത്സവം 2018

ബഹുമാന്യ ഭക്തജനങ്ങളെ,

ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രമായ പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനട ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ മലക്കുട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം ആവുകയായി.

മീനത്തിലെ ഒന്നാം വെള്ളി സൂര്യപൊങ്കാല സമർപ്പിച്ചു കൊടിയേറ്റ് സദ്യ നടത്തി കൊടിയേറി രണ്ടാം വെള്ളി വമ്പിച്ച കെട്ടുകാഴ്ചകളോടും ആചാരകരിമരുന്നു പ്രയോഗത്തോടും കൂടി ഉത്സവം സമാപിക്കുകയും മൂന്നാം വെള്ളി കൊടി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ആണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിലനിന്നു പോകുന്നത്.

ഇത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒഫീഷ്യൽ പോസ്റ്ററുകളിൽ ഒന്ന്.എല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയിച്ചു പോരുവഴിക്കാരുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ മലക്കുട മഹോത്സവത്തെ ഒരു വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കുന്നതിൽ പങ്കാളികൾ ആകണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

തുടന്നുള്ള പോസ്റ്റുകളിലും എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണപിന്തുണയും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു.