മലനടയിലെ മകരവിളക്കും സമൂഹ സദ്യയും

മകരവിളക്കും സമൂഹ സദ്യയും

പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനടയിലെ ഈ വർഷത്തെ മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം 1193 ധനു 30 നു (ജനുവരി 14, 2018) നടക്കുന്നു. മകരവിളക്കിന് നടക്കുന്ന സമൂഹ സാദ്യയിലും വൈകിട്ടു നടക്കുന്ന വിളക്കിലും ഏവർക്കും മലയപ്പുപ്പന്റെ മണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം.

– പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനട ദേവസ്വം

 
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

comments