മലനട ദേവസം സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം 2018

പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനട ക്ഷേത്രത്തിൻറെ പ്രധാന ഉപക്ഷേത്രമായ കിഴക്കേ ഭാഗത്തു അപ്പുപ്പൻ നടയിലെ ഉച്ചാര മഹോത്സവം 04-02-2018 നു കൊടിയേറി 11-02-2018 നു വിവിധ പരുപാടികളോടുകൂടി ആചരിക്കുകയാണ്. ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചു നൽകി വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

 
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

comments